Public
Authored by tulockermuaodau muaodau

Tủ để hồ sơ tài liệu, để sách vở

Tủ để hồ sơ tài liệu, để sách vở

Kích thước (mm): 1200x400x2000

  • Chất liệu: Gỗ MFC văn phòng phủ melamin chống trầy
  • 3 cánh mở trên kiếng.
  • 3 cánh dưới gỗ, bên trong có thêm đợt để đồ Hàng đặt, nhiều màu lựa chọn khách nhé Hàng công ty mới bảo hành 1 năm.

HÀNG CÓ SẴN 2 TỔNG MÀU: N U - KEM PHÙ HỢP QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

tủ đựng đồ nhân viên tủ locker sắt tủ nhân viên tu locker sat tủ locker giá rẻ

Edited
Tủ để hồ sơ tài liệu, để sách vở 49 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment